Onze school

Extra informatie

Extra ondersteuning

Schoolondersteuningsprofiel
In ons schoolondersteuningsprofiel vindt u een beschrijving van de voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. U kunt lezen, wat onze school kinderen die extra ondersteuning nodig hebben kan bieden en wat niet binnen onze mogelijkheden ligt. Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel.
 

Logopedie
Binnen stichting Comprix hebben wij een logopedist in dienst. Hij verzorgt de preventieve logopedie op scholen in de gemeente Weststellingwerf. Ook op onze school worden met enige regelmaat kinderen door hem gescreend.

Naar aanleiding van de screening kunnen ouders zelf ( waar nodig ) een vrijgevestigd logopedist kiezen voor behandeling.

Externe adviseurs
We constateren dat steeds meer ouders gebruik maken van de diensten van externe adviseurs van onderwijsadviesdiensten, onderwijsadviesbureaus, remedial teachers en logopedisten, ten behoeve van een optimale ontwikkeling van hun kind. Deze (externe) adviseurs doen regelmatig een verzoek tot samenwerking met onderwijspersoneel bij het oplossen van mogelijke leer- of gedragsproblemen van leerlingen. Interne adviseurs worden op verzoek van de school ingeschakeld; externe adviseurs op verzoek van de ouders.

We hechten aan een goede samenwerking tussen het onderwijzend personeel en de externe adviseurs. Om deze samenwerking optimaal te laten lopen hebben we een procedure opgesteld voor het indienden van een hulpvraag van een externe adviseur.
Klik hier voor de procedure voor het indienen van een hulpvraag van een externe adviseur.

VVE
Samen met Doomijn hebben we een VVE beleidsplan opgesteld, zodat we kinderen zo vroeg mogelijk kunnen ondersteunen in hun onderwijsbehoeften. Er is sprake van een warme overdracht tussen de peuterspeelzaal en onze school. Klik hier voor het VVE beleidsplan van Futura.

Pestprotocol
Klik hier voor het pestprotocol.

Slotoffensief
In de groepen 7 en 8 werken we met een slotoffensief. Op deze manier versoepelen we de overgang naar het voortgezet onderwijs. Klik hier voor meer informatie. 

Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders
Gescheiden ouders hebben beide recht op dezelfde informatie. We doen ons best in die informatie te voorzien. Op onze school hanteren wij het protocol ‘Informatieverstrekking gescheiden ouders’. In dit protocol staat duidelijk omschreven op welke wijze de school wettelijk verplicht is informatie met gescheiden ouders uit te wisselen.
Klik hier voor het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.

Medisch handelen
Op school hanteren wij het protocol ‘medicijnverstrekking en medisch handelen’. Het protocol dient als handreiking voor scholen hoe te handelen in situaties waarbij de leerkracht(en) en/of schoolleiding leerlingen medicijnen moet toedienen en/of zelfs medische handelingen moet verrichten.
Klik hier voor het protocol medisch handelen.
Klik hier voor het stroomschema verrichten medische handelingen.

Huiswerkbeleid
Waar nodig krijgen kinderen huiswerk mee. Vanaf groep 4 wordt er standaard “huiswerk” meegegeven. Het gaat bijvoorbeeld om het oefenen van de “tafels” en in hogere groepen om het leren van een land- of provinciekaart. In groep 8 krijgen de kinderen regelmatiger huiswerk mee, om ze alvast te laten wennen aan de werkwijze van het voortgezet onderwijs. Tevens krijgen de leerkracht en de ouders een beeld van de manier waarop het kind met zijn huiswerk omgaat. Dit kan bij de schoolkeuze een rol spelen.
Klik hier voor ons huiswerkbeleid.


Gebruik foto's en video's van uw kind

Goed onderwijs geven is de belangrijkste kerntaak voor de school, toch gaan we meer en meer naar een tijd waarin je, ook als school, moet laten zien wie je bent, wat je kan bieden en vooral wat jouw school onderscheidt van de rest. Dit doen we onder andere met behulp van onze website, onze facebookpagina en middels persberichten in de (plaatselijke)krant.

Aan het begin van de schoolloopbaan van uw kind geeft u hier wel/geen toestemming voor het plaatsen van foto's of video materiaal van uw kind. Indien u in een later stadium alsnog bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s en video’s waarop uw kind staat afgebeeld, dan kunt u dit aangeven via het formulier “Verzoek intrekken toestemming gebruik beeldmateriaal”. Klik hier voor dit formulier.