Onze school

Visie

Uitgaande van de missie "met elkaar, voor elkaar": Talent ontwikkel je samen!!

  • bieden wij het kind de mogelijkheid om de nodige kennis en vaardigheden op te doen
  • begeleiden wij het kind op weg naar zelfstandigheid en stimuleren we het nemen van
    initiatief
  • leren wij het kind sociaal gedrag en omgaan met normen en waarden
  • bieden wij het kind een veilig klimaat in een vertrouwde sfeer, waarin rust en regelmaat
    een belangrijke rol spelen

We proberen steeds het "goede" van het traditionele en het moderne onderwijs tot een geheel te maken. Daarbij maken we gebruik van moderne onderwijsmethoden en materialen.

Building Learning Power (BLP)
De Heidepolle is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling geweest. Zo wordt er gewerkt vanuit Building Learning Power (BLP). Het doel hiervan is het lerend vermogen bij leerlingen verder te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. De focus wordt gelegd op het ontwikkelen van verschillende leerspieren. Kinderen leren vaardigheden als het tonen van veerkracht, vindingrijk zijn, zelfbewust zijn en samenwerken. 

 

 

Waar zijn we trots op? / Wat vinden we prettig?

• we zitten in een nieuw multifunctioneel schoolgebouw in een mooie, rustige omgeving
• alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden
• er heerst een goede (werk)sfeer op school
• het is voor iedereen duidelijk wat er van hem/haar verwacht wordt
• we zijn gemotiveerd, betrokken, enthousiast en gedreven
• er is een grote mate van collegialiteit
• er is sprake van een open, duidelijke communicatie
• we doen wat we zeggen
• er zijn goede contacten met ouders en leerlingen
• de school is laagdrempelig
• het is prettig dat er veel ouders voor onze school kiezen en hun betrokkenheid tonen
• we werken opbrengstgericht, willen de talenten van elk kind benutten
• we volgen leerlingen goed in hun ontwikkeling
• we vinden korte gesprekken met kinderen belangrijk
• we maken de leerlingen mede verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling
• ouders waarderen ons Slotoffensief richting Voortgezet Onderwijs ( groep 7/8 )
• we denken in kansen en mogelijkheden
• op allerlei manieren proberen we problemen voor te zijn; mochten deze zich echter toch voordoen, zal er met grote inzet naar een oplossing worden gezocht

Op gezette tijden worden bovengenoemde punten – indien van toepassing -  geëvalueerd door leerlingen, leerkrachten, directeur, ouders, bestuur en inspectie d.m.v. gesprekken, observaties en enquêtes.
Wanneer punten in de praktijk niet worden uitgevoerd, mogen we daar als school op worden aangesproken.

Topondernemers
Als school hebben we de keuze gemaakt om in de groepen 5-6-7-8 met de methode "TOP-ondernemers" te gaan werken. Als u op deze LINK klikt kunt u onze presentatie bekijken. Het geeft u een beeld van hoe wij de methode binnen onze school gebruiken.

Voor een korte, beknopte uitleg klik hier!