0561 - 614 262Paulus Potterstraat 13, 8471 VM Wolvegadirectie.heidepolle@comprix.nl

Brede school "Futura"

Sinds 28 Oktober 2009 is de eerste Brede School in Wolvega een feit.  De eerste schooldag is door alle gebruikers met heel veel plezier gevierd. Op 28 april 2010 is de Brede School officieel geopend en heeft de naam “Futura” gekregen. OBS Heidepolle, Speelwerk en CBS de Wegwijzer zijn de trotse gebruikers van het prachtige gebouw.
Bij de Brede School draait alles om het vergroten van de ontwikkelingskansen van het kind. Concrete doelen zijn: het verbeteren van de leerprestaties en het verrijken van de vrijetijdsbesteding.

Brede School “Futura” biedt kinderen een krachtige, lerende omgeving waar zij hun talenten kunnen ontplooien en optimale kansen hebben om zich verder te ontwikkelen. Ieder kind telt en wordt er gekend. Omdat ieder kind uniek is wordt door gedifferentieerd werken aangesloten bij dat wat het kind kan. Sommige kinderen hebben daarbij extra ondersteuning nodig, andere kinderen worden extra uitgedaagd. De samenwerking in de Brede School is een groeiproces, dat zorgvuldig, stap voor stap vanuit de praktijk ontwikkeld wordt. Bij deze ontwikkeling zijn de teamleden en ouders nauw betrokken. De mogelijkheid van teamontwikkeling wordt door alle gebruikers als een belangrijk winstpunt gezien. Samenwerking tussen teams biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren. Het biedt de teams mogelijkheden om uit te wisselen, er vindt collegiaal overleg plaats in een open en informele sfeer. In een dergelijke omgeving ontstaan nieuwe ideeën. Juist het bieden van ruimte aan leerkrachten en leiding om uit te wisselen en betrokken te zijn bij de brede school, en om vanuit de praktijk met nieuwe ideeën te komen, is een impuls voor vernieuwing. De samenwerking is ook praktisch en kansen die zich voordoen worden uitgebuit.

Juist door samenwerking kunnen de organisaties zich beter richten op hun kerntaak. Door samenwerking kunnen activiteiten beter of eerder plaatsvinden.

 Belangrijke uitgangspunten voor de samenwerking zijn: 

 • De organisaties gaan gelijkwaardig met elkaar om;
 • Men heeft kennis van elkaars werk en gebruikt elkaars sterktes;
 • Binnen de eenheid van de Brede School behoudt iedere organisatie haar eigen identiteit;
 • De organisaties ontwikkelen samen een lerende cultuur waarbij ontmoeting en uitwisseling, collegiaal overleg en van elkaar leren de basis vormt voor professionele ontwikkeling;
 • In de brede scholen groei je op als kind, groei je als professional en als organisatie;
 • Communicatie vindt plaats via korte en snelle lijnen;
 • Ruimtes worden optimaal gebruikt door het delen van ruimtes.

Brede School “Futura” hecht veel waarde aan het ontwikkelen van een doorgaande lijn in de ontwikkeling van een kind. Dit betekent dat er zo weinig mogelijk breuken dienen te zijn in het volgen van kinderen.
Daarom wordt gewerkt aan:

 • een goede overdracht van de voorschoolse, naar de schoolse periode;
 • een leerlingvolgsysteem peuterspeelzaal/kinderopvang, BSO - basisschool
 • afstemming en coördinatie tussen organisaties die rondom een kind en het gezin werkzaam zijn;
 • afstemming tussen de verschillende leefmilieus van kinderen: gezin, school, vrije tijd o.a. door dagarrangementen en buitenschoolse activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van het kind op het vlak van sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit, sport en cultuur.

Het kernteam waaraan de leidinggevenden van de gebruikers deelnemen, vormt de spil van de brede scholen. Dit kernteam geeft leiding aan het proces van de brede schoolontwikkeling.
De organisatiestructuur van de Brede School zal, conform de visie op samenwerken, zo plat mogelijk zijn en met zo kort mogelijke lijnen.